REGULAMIN GABINETU

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług gabinetu Fizjo-factory.

 

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 2. Gabinet świadczy usługi z zakresu fizjoterapii oraz osteopatii. Pracownicy gabinetu zobowiązani są do poszanowania godności i prywatności pacjenta.

 3. Z terapii można skorzystać tylko w godzinach otwarcia gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością pacjenta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

 4. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania wizyty z nieprzewidzianych przyczyn losowych.

 5. Wszystkie zmiany terminu wizyty bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 50% kosztu terapii.

 6. Jeżeli pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, bez odwołania (patrz punkt 5), zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100% kosztu terapii

 7. Każdy pacjent zobowiązany jest, przed rozpoczęciem terapii, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Pacjenta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia.  Pacjent również zobowiązuje się do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i dostępu do informacji medycznej. W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, pacjent zwalnia terapeutę oraz gabinet z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie pacjent zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).

 8. W gabinecie czas trwania wizyty wynosi od 40 do 50 min.

 9. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez pacjenta, terapia musi skończyć się punktualnie.

 10. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.

 11. Gabinet nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem wizyty, pobraniem od pacjenta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg oraz zawiadomieniem policji.

 12. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

 13. W szczególnych przypadkach terapeuta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór, podejrzenie zażycia środków psychoaktywnych/alkoholu).

 14. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

 15. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.